Martin Luther

Je to téměř 500 let, co německý teolog a kazatel přibil, jak legenda praví, na vrata kostela svých  95 tezí. Zanedlouho se z něj stal reformátor a zakladatel protestantismu.

Martin Luther

Martin Luther

Jméno Luther je odvozeno od jeho podpisu na některých listinách řeckým „Eleutherius“, tedy "svobodný".

Život a učení Martina Luthera

Martin Luther (10. listopadu 1483 – 18. února 1546) dospěl při studiu Písma během své kazatelské činnosti k poznání, že Boží milost platí pro každého, kdo ji vírou přijme. Nápadné rozpory mezi učením v Bibli a oficiálním učením církve ho proto vedly 31. října 1517 ke zveřejnění 95 tezí. Legenda o přibití tezí na dveře kostela ve Wittenbergu je z největší pravděpodobnosti mýtus, teze byly poslány jako příloha dopisu mohučskému biskupovi k akademické diskuzi. Luther zde žádá zastavení prodeje odpustků, jako falešné záruky spásy, protože odpustit může jedině Bůh a zpochybňuje tak veškeré církevní praktiky. Teze se brzy rozšířily a vyvolaly obrovský ohlas v celé říši. I přes hrozbu klatby ze strany papeže vydává reformační spisy na další obhajobu svého přesvědčení, následně je exkomunikován a zanedlouho prohlášen za kacíře.  

 Kolem roku 1530 se uchytila myšlenka zformování nové církve, kde se prosazuje tzv Sola scriptura (přednost Písma před církví), Sola fide (přednost víry člověka před jeho skutky) a Sola gratia (Boží milost nelze koupit), z těchto zásad dále vznikala evangelická církev, jejíž hlavní autoritou jsou evangelia, jakožto podstata Bible.

Spisy, spisy a znovu spisy

 Šíření Lutherova díla neobyčejně napomohl knihtisk. Za celou dobu Lutherova života vyšlo jeho téměř 800 spisů v 3700 vydáních. Musíme ovšem přičíst i kázání, která tehdy tvořila významné informační a publicistické prostředky a kterých sepsal asi 2000. Právě proto můžeme mnoho reformací definovat výrazem "kazatelské hnutí". Z Lutherovy korespondence se zachovalo téměř 2600 listů, což je pouze zlomek skutečného stavu.

Během života přeložil do němčiny celou Bibli. Začal s Novým zákonem, který vyšel na podzim roku 1522 a pokračoval Starým zákonem, který dokončil roku 1534, často trávil dny vymýšlením vhodného výrazu, čímž otevřel cestu k Bibli každému bez rozdílu, ať už ve vzdělání či stavovské příslušnosti. Pozvedl a  sjednotil tak úroveň jazyka v zemi.

 Mezi jeho nejznámější spisy patří:

  • Řeč o dobrých skutcích
  • Křesťanské šlechtě německého národa (brání zde Husa)
  • O babylonském zajetí církve
  • O křesťanské svobodě
  • O nesvobodné vůli
  • Velký a Malý katechismus…

 Zdroje informací:

http://www.luther.cz/martin-luther/dilo

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

https://cs.wikipedia.org/wiki/95_tez%C3%AD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev

 

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Horní náměstí 18, Znojmo (sídlo Erste Leasing)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00